پودر شاتکریت

پودر شاتکریت یک افزودنی زودگیر کننده و زود سخت شونده است که به واکنش بین اب و سیمان شتاب می دهد. پودر شاتکریت بی خطر و غیر قلیایی میباشد.  پودر شاتکریت مخصوص عملیات بتن پاشی به روش خشک با ضخامت کم و زیاد میباشد که صورت پودر عرضه میگردد.