فوق روان کننده نفتالینی دیر گیر

فوق روان کننده نفتالینی یک افزودنی کاهنده آب با خاصیت دیرگیر کنندگی می باشد که زمان گیرش اولیه را به تاخیر می اندازد و باعث افزایش مدت زمان کارایی بتن می گردد. فوق روان کننده نفتالین دیرگیر به صورت محلولی قهوه ای رنگ بوده که به سرعت در آب پخش میشود

فوق روان کننده نفتالینی دیرگیر ذرات ریز موجود در مخلوط بتن را پخش کرده و سبب می شود که آب موجود در مخلوط به نحوه موثرتری عمل کند همچنین هیدراتاسیون اولیه سیمان را به تاخیر می اندازد به نحوه که زمان گیرش بتن به تعویق می افتد بدون اینکه اثر سویی بر گیرش و مقاومت نهایی بتن داشته باشد.