افزودنی بتن

بشر همواره با شناسايي موانع و مشكلات خود به دنبال راه حل هاي مفيد بوده تا از اين طريق با غلبه بيشتر بر عوامل موجود بتواند دسترسي بيشتري به اهداف خويش داشته باشد ؛ از اين منظر پس از پيدايش بتن و رشد روزافزون استفاده از آن با عنايت به مزيت هاي رقابتي آن نسبت به بتن اين ماده مورد توجه بشر قرار گرفته است.خلاصه مواد افزودني بتن و نقش موثر آن در برآورده شدن نيازهاي بشر و در نهايت توسعه در زمينه هاي مختلف ، با توجه به مزيت هاي بتن و برداشته شدن بعضي از موانع استفاده از بتن با افزودن مواد گوناگون همواره مورد توجه بشر بوده و در گسترش كاربرد بتن و برداشته شدن موانع استفاده از اين ماده كمك شاياني كرده است ؛

دسته بندي مواد افزودني بتن مطابق با استاندارد C494 ASTM

 • گروه اول – افزودنی کاهنده آب Water reducing admixture
 • گروه دوم - افزودني تاخير دهنده گيرش admixture Retarding
 • گروه سوم – افزودنی تسریع کننده گیرش Accelerating admixture
 • گروه چهارم- افزودني كاهنده آب و تاخير دهنده گيرش admixture Retarding & reducing Water
 • گروه پنجم- افزودني كاهنده آب و تسريع كننده گيرش admixture Accelerating& reducing Water
 • گروه ششم- زياد مقدار به آب كاهنده افزودني Water reducing admixture-high range
 • گروه هفتم- افزودني كاهنده آب به مقدار زياد و تاخير دهنده گيرشRetarding & range high -admixture reducing Water

دسته بندي انواع سيمان هاي پرتلند با توجه به مواد افزوده شده
انواع سيمان هاي پرتلند عبارتند از:

 • سيمان پرتلند نوع يك (سيمان پرتلند معمولي) 
 • سيمان پرتلند نوع دو (سيمان پرتلند اصلاح شده)
 • سيمان پرتلند نوع سه (سيمان زود سخت شونده)
 • سيمان پرتلند نوع چهار (سيمان با حرارت زايي كم)
 • سيمان پرتلند نوع پنج (سيمان مقاوم در برابر سولفات)

انواع مواد افزودني و توضيحاتي درباره آن :

 • مواد حباب ساز یا هوازا
 • مواد کاهنده آب
 • مواد کند گیر کننده
 • مواد تسريع كننده (تندگير كننده)
 • مواد پوزولانی
 • مواد روان ساز يا خميري كننده
 • ابر روان کننده ها 
 • مواد آببند كننده