فوق روان کننده نفتالین

فوق روان کننده نفتالین جزو دومین نسل می باشند و پایه انها براساس پلی نفتالین است که جهت افزایش کارایی و روانی بتن استفاده می شود و همانند دیگر فوق روان کننده ها به صورت مایع عرضه میشود و باعث کاهش شدید میزان مصرف آب در بتن می شود و سیالیت بیشتری را به نسبت نسل اول خواهد داد و نیز برای بتن ریزی های حجیم نیز استفاده میشود.

اما اگر با نسل اول بخواهیم مقایسه کنیم  به مراتب بهتر است چرا که فرض کنید ما یک بتن با عیار 350 و اسلامپ 8 وارده کارگاه شده و ما میزان 1 درصد ابر روان کننده لیگنو سولفونات بریزیم قطعا اسلامپ 12 را خواهد داد و اما اگر به همین میزان فوق روان کننده نفتالین استفاده شود قطعا اسلامپ بیش از 12 خواهید داشت چون این ابر روان کننده برای بتن هایی به کار می رود که میزان نسبت آب به سیمان آن 0.4 الی 0.45 باشد.