تفاوت روغن قالب و روغن سوخته

تفاوت روغن قالب و روغن سوخته
  • 2638
  • 1399/12/28

تفاوت روغن قالب و روغن سوخته

هر دو بر پایه روغن هستن که از پتروشیمی توانسته تولید کنه اما با این تفاوت که یه کارخانه روغن موتور تولید میکنه و دیگری روغن قالب و وقتی روغن قالب بر روی بتن اعمال میکنیم بعد از اتمام کار ناخوداگاه بخار یا از بین می­رود و می توان بتن را خوب کیورینگ کرد و بتن تمیزی به شما می­دهد اما استفاده از روغن سوخته باعث میشود جذب بتن شود و بتن را آلوده کند و از کیورینگ مناسب بتن جلوگیری می کند.