آیا به جای ضدیخ بتن می توان فوق روان کننده زودگیر استفاده کرد؟

آیا به جای ضدیخ بتن می توان فوق روان کننده زودگیر استفاده کرد؟
  • 2553
  • 1399/12/28

آیا به جای ضدیخ بتن می توان فوق روان کننده زودگیر استفاده کرد؟

بله این امکان هست چرا که زودگیرها نیز تقریبا کار ضدیخ های رو انجام میدهند اما با این تفاوت که فوق روان کننده زودگیر را نمی توان درآب و هوای زیر صفر درجه استفاده کرد چرا فوق روان کننده های زودگیر درست هست گیرش بتن را تسریع می بخشند اما آب موجود در بتن را حفظ می کنند و بهتر در دما صفر تا 3- درجه از ضدیخ و بر طبق آیین نامه زیر دمای 5– کار را تعطیل کنید.